Algemene voorwaarden PrijzenSparen.


Definities:
- De eigenaar en exploitant van deze website, Wy-Bo Ltd., hierna genoemd PrijzenSparen.
- De gebruiker van de website en de daaraan verbonden diensten, hierna genoemd het lid.
- Een derde die aan de eigenaar en exploitant geld geeft om zijn commerciele uiting en/of producten aan de leden van Wy-Bo Ltd. te vertonen of aan te bieden, hierna genoemd adverteerder.
- Een mediabureau, waar de eigenaar en exploitant van Wy-Bo Ltd. gebruik mag maken van hun aangeboden diensten om de leden commerciële uitingen en/of producten aan te bieden, hierna genoemd partner.
- Een persoonlijk gebonden link waarmee het lid personen onder zich kan laten aanmelden, verkopen kan doen en/of andere promotionele activiteiten mee kan uitvoeren, hierna genoemd reflink.
- Acties en/of producten waaraan het lid kan deelnemen, betaald of onbetaald, hierna genoemd Acties.
- De spaarpunten gebruikt door PrijzenSparen en om te wisselen in gelden of cadeau’s, hierna genoemd Credits.

Het lid van PrijzenSparen gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Algemeen
- Als het lid 90 dagen of langer niet meer ingelogd heeft in diens account op PrijzenSparen zal diens account verwijderd worden. Daarmee vervallen tevens alle rechten op eventuele saldi.
- Als het lid 30 maanden of langer aan geen enkele Actie heeft gedaan zal diens account verwijderd worden. Daarmee vervallen tevens alle rechten op eventuele saldi.
- PrijzenSparen kan ten alle tijden het systeem en/of een account wijzigen zonder daarvoor een goede reden te hebben, maar dit zal door PrijzenSparen zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het lid.
- Bij tegenvallende resultaten behoudt PrijzenSparen het recht om te stoppen met de site. De totale verdiensten van het lid die boven het minimum van de uitbetalinggrens liggen, zullen dan nog uitgekeerd worden aan het lid, de totale verdiensten van het lid die onder het minimum uitbetalingbedrag liggen worden dan niet meer uitgekeerd aan het lid.
- Valsspelen door het lid is op geen enkele wijze toegestaan.
- Onder valsspelen vallen onder andere deze onderstaande activiteiten:

* In bezit zijn van meerdere accounts op naam.
* Het in bezit zijn van een account op valse naam.
* Het hacken van en/of inbreken in PrijzenSparen.
* Inbreken in een account van een ander lid.
* Het spammen van een reflink.
* Het verkopen, verhuren, leasen, schenken, doneren en dergelijke van een account.
* Het oneerlijk verkrijgen van geld, verkregen door middel van misbruik van de technische fouten.
* Het oneerlijk verkrijgen van geld door middel van een bevestiging en/of aanvraag bij de Acties.
* Het toe-eigenen/gebruiken van gegevens van, op, in en/of gebruikt door PrijzenSparen.
* Het misleiden, intimideren en/of bedreigen van personen om lid te worden.
* Het oneerlijk verkrijgen van geld door middel van valse aanvragen en/of gegevens in te dienen, bij adverteerder, sponsor en/of partner achter te laten.
* Het niet melden van opgemerkte fouten.
* Alle andere niet genoemde manieren om op een oneerlijke manier Credits, geld en/of referrals te verkrijgen

- Het lid waarvan een van de bovenstaande activiteiten wordt geconcludeerd, of een andere activiteit die niet genoemd is maar wel ten gevolge heeft dat het lid fraude pleegt en/of valsspeelt, wordt zonder pardon verwijderd en geblokkeerd van PrijzenSparen. Hiermee zullen ook alle eventuele saldi worden ingetrokken.
- Er mag maar 1 account per naam of telefoonnummer aangemeld zijn bij PrijzenSparen.
- Het lid is verplicht om opgemerkte fouten te melden bij PrijzenSparen. Indien het lid dit niet doet kan dit gezien worden als valsspelen.
- Het uiten van en/of vertonen van geweld, dreigementen etc. middels verbaal geweld, fysiek geweld, en/of op welke aard dan ook door het lid, naar medewerkers en/of PrijzenSparen wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering uit het systeem, zowel als justitiële stappen, waarvan aangifte bij de politie en strafrechterlijke vervolging een onderdeel zijn.
- Medewerkers en zijn/haar familieleden zijn uitgesloten van deelname aan PrijzenSparen.

Aanmelden
- Het lid moet woonachtig zijn in Nederland.
- Het lid moet ouder zijn dan 16 jaar.
- Bedrijven zijn uitgesloten van deelname aan PrijzenSparen, tenzij PrijzenSparen hier schriftelijke toestemming toe heeft verleend aan het bedrijf in kwestie. In een dit geval zal het bedrijf tevens onder de noemer het lid vallen, en dient het lid zich te houden aan alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.
- Het is niet mogelijk voor het lid om diens account, diens verdiensten en/of een gedeelte ervan over te dragen en/of te verkopen, verhuren, leasen en dergelijke, aan dergelijke, aan iemand anders.
- Alle gegevens ingevuld door het lid dienen naar waarheid ingevuld te worden op het registratieformulier.
- Het lid wordt pas als lid geaccepteerd als deze alle informatie tijdens en/of na de registratie naar waarheid ingevuld heeft.

Gegevens
- Bij registratie geeft het lid toestemming aan PrijzenSparen om uitingen van commerciële aard op het aangegeven (e-mail) adres toe te zenden.
- Het lid gaat akkoord dat de achtergelaten gegevens gebruikt mogen worden om commerciële uitingen te ontvangen van adverteerder(s), sponsor(en) en/of parter(s) van PrijzenSparen.
- Indien het lid wenst dat diens gegevens niet gebruikt worden voor bovengenoemde activiteiten, dienst het lid het account op te zeggen.
- Het lid heeft ten alle tijden, tenzij het lid geblokkeerd is vanwege valsspelen en/of fraude, het volste recht om zijn/haar gegevens te wijzigen bij PrijzenSparen.
- Het lid heeft ten alle tijden de plicht om zijn/haar gegevens actueel te houden.
- Indien het lid verhuist naar een ander land, is het lid genoodzaakt om het lidmaatschap bij PrijzenSparen op te zeggen.
- PrijzenSparen behandelt de gegevens van het lid met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en leeft alle bepalingen van de WBP (Wet Bescherming Personagegegevens) strikt na.
- PrijzenSparen doet alles wat mogelijk is om de gegevens van het lid te beschermen voor misbruik van derden.
- PrijzenSparen kan niet verantwoordelijk worden gedragen voor misbruik van de gegevens van het lid, verricht door het lid zelf en/of door derden.
- Het lid dient alle gevraagde gegevens op het aanmeldformulier achter te laten. Indien het lid hier geen gehoor aan geeft heeft PrijzenSparen het recht om het account (tijdelijk) te blokkeren en/of te blokkeren.

Andere personen aanbrengen
- Middels de reflink kan het lid nieuwe leden aanbrengen.
- Door nieuwe leden aan te brengen kan het lid meer gelden verdienen bij PrijzenSparen.
- Het lid ontvangt een vast bedrag en een bonus (bij uitbetalingen) voor diens aangebrachte lid bij PrijzenSparen.
- Het lid mag op alle legale manieren proberen om nieuwe leden te werven voor PrijzenSparen.
- PrijzenSparen is niet verantwoordelijk voor het juiste en/of foute gebruik van de reflink door het lid.
- Het lid mag geen personen onder dwang aanbrengen.
- Er mag door het lid geen geld en/of andere diensten geboden worden om iemand onder zich aan te laten melden. Tenzij PrijzenSparen hier schriftelijke toestemming heeft verleend aan het lid.

Ongewenste e-mail uitingen (SPAM)
- Het verzenden van ongewenste reclame uitingen, ook wel SPAM genoemd, is ten strengste verboden.
- Bij het verzenden van SPAM door het lid, wordt diens account direct verwijderd.
- Bij het verzenden van SPAM door het lid, onderneemt PrijzenSparen justitiële stappen.
- Bij het verzenden van SPAM door het lid, ontvang het lid een minimale boete van 100 euro (zegge honderd euro) en/of bij grotere getallen dan twintig uitingen van deze overtreding, een boete van 5 euro (zegge vijf euro) per verzonden uiting. De boete wordt middels rechtswege verhaald.
- Bij het verzenden van SPAM door het lid, ontvang het lid een factuur over de gewerkte uren, gemaakt door PrijzenSparen, welke benut zijn geworden om de kwestie bij adverteerder(s), sponsor(en) en/of partner(s) te sussen zowel als de tijd die nodig is geweest om de zogeheten spammer te lokaliseren en alle daaraan verbonden onkosten.

Acties en overige (commerciële) uitingen, betaald en/of onbetaald
- In de e-mail uitingen van PrijzenSparen bevinden zich één of meerdere Acties. Dit kunnen website-Acties (geldig via de PrijzenSparen-website én PrijzenSparen-e-mailuitingen) of e-mail-Acties (geldig via PrijzenSparen-e-mailuitingen) zijn.
- Op de website van PrijzenSparen bevinden zich meerdere Acties verdeeld over categorieën.
- Het lid ontvangt voor betaalde Acties een vergoeding in Credits van PrijzenSparen.
- Het lid bepaalt zelf of deze een Actie en/of andere commercieel uiting wenst te bezoeken en de daarbij toebehorende webpagina te bekijken.
- Indien het lid klikt op een Actie en/of een andere commerciële uiting, zal het lid de toebehorende pagina met de gegevens over het product en/of dienst van de adverteerder, sponsor en/of partner genoemd in de uiting te zien krijgen.
- Indien de adverteerder, sponsor en/of partner een Actie heeft gestopt, zal de link in de uiting niet meer werken en/of zal het lid doorgeleid worden naar een soortgelijk product van dezelfde en/of een andere adverteerder, sponsor en/of partner. Op de doorgeleidde campagne kan PrijzenSparen helaas geen vergoeding garanderen.
- PrijzenSparen legt het lid absoluut geen enkele koopverplichting op indien deze klikt op een link en/of (visuele) uiting.
- Het lid bepaalt zelf of het aangeboden product en/of dienst geschikt voor hem/haar is en/of dat het lid deze aankoop verricht.
- Het lid kan maar éénmaal vergoedt worden per Actie.
- Het lid kan en mag een Actie meermaals aanklikken en bezoeken.
- PrijzenSparen zal het lid geen vergoeding geven voor een websitebezoek en/of een klik op een link en/of (visuele) uiting.

Luxeartikelen voor de mobiele telefoon en/of GSM
- PrijzenSparen is niet verantwoordelijk voor de verzending en/of ontvangst van de bestelde beltoon, logo en andere dergelijke luxeartikelen voor de mobiele telefoon en/of GSM.
- Indien het lid problemen ondervindt met de beltoon, logo en/of een ander luxeartikel voor de mobiele telefoon en/of GSM, kan het lid zich wenden tot de desbetreffende adverteerder.
- Op een beltoon, logo en dergelijke luxeartikelen voor de mobiele telefoon en/of GSM, kunnen geen rechten worden ontleend.
- Voor rechten op beltonen, logo’s en dergelijke luxeartikelen voor de mobiele telefoon en/of GSM, kan het lid zich wenden aan de BUMRA/STEMRA.

Wedstrijden
- Het lid mag aan elke wedstrijd die PrijzenSparen organiseert deelnemen
- Het lid dient de regels bij de genoemde wedstrijd te handhaven. Indien het lid hier geen gehoor aan geeft kan PrijzenSparen dit zien als valsspelen en het lid verwijderen en/of (tijdelijk) blokkeren.
- Bij deelname door het lid aan een wedstrijd van PrijzenSparen, maakt het lid kans op de door PrijzenSparen aangegeven prijs en/of vergoeding te winnen.

Verzending van prijzen
- PrijzenSparen zal alle aanvragen op een verzending van een prijs grondig controleren op correctheid.
- De prijzen worden altijd na controle, zosnel mogelijk maar altijd binnen 60 dagen aan het lid verzonden. Tenzij dit anders is overeengekomen met het lid en/of gemeld is geworden door PrijzenSparen.
- Indien het lid een aanvraag heeft ingediend voor een verzending, dient deze lid te blijven tot op zijn minst tot de ontvangst door het lid van de prijzen van PrijzenSparen. Indien het lid zijn account eerder opzegt bestaat de mogelijkheid dat diens gegevens niet meer te achterhalen zijn en er dus geen verzending naar het lid toe mogelijk is om te verrichten voor PrijzenSparen.
- Indien de adresgegevens van het lid niet correct zijn en/of PrijzenSparen de verzending van de distributeur terug heeft ontvangen, vervalt het recht op deze prijzen voor het lid.

Copyright
- © PrijzenSparen 2008.
- Alle rechten voorbehouden.
- Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van PrijzenSparen worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevens bestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd of andere uitvoerbare activiteiten welke in strijd zijn met de auteurswet.
- Bij inbreuk op dit copyright, zal PrijzenSparen justitiële stappen ondernemen.

Vrijwaring
- De inhoud van deze website is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld.
- Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
- PrijzenSparen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
- PrijzenSparen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden.
- Schade ontstaan bij of door gebruik van de website en/of een van de onderliggende pagina’s, kan op geen enkele wijze voor rekening van PrijzenSparen komen.
- PrijzenSparen heeft het recht om de informatie op deze website en/of op de onderliggende pagina’s, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
- Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website en/of onderliggende pagina’s, zijn niet door PrijzenSparen gecontroleerd of goedgekeurd.
- PrijzenSparen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
- Er mag niet van PrijzenSparen gekopieerd en/of nagemaakt worden zonder schriftelijke toestemming.

Slotbepalingen
- Bij valsspelen en/of fraude zal het account van het lid gesloten worden en kan het lid geen aanspraak meer maken op diens verdiensten en/of verworven referrals. De gegevens van het lid in ons systeem worden geblokkeerd en worden aan justitie doorgegeven vanwege de gepleegde fraudeleuze activiteiten.
- Het lid kan geen aanspraak maken op de door PrijzenSparen gemaakte fouten. Beide partijen hebben er baat bij als dat dit door u zo snel mogelijk wordt gemeld. Dit wordt alsnog door PrijzenSparen tezamen met het lid in alle redelijkheid opgelost.
- Een factuur, toegezonden aan het lid, over de gewerkte uren gemaakt door PrijzenSparen welke benut zijn geworden om een spammer, fraudeur en/of valsspeler te lokaliseren zowel als de tijd om de kwestie bij adverteerder(s), sponsor(en), partner(s) en/of derden tet sussen zijn met zekerheid en altijd gebonden aan de onderstaande kosten.

* Werktijd onkosten, per uur, per medewerker 65 euro (zegge vijfenzestig euro) exclusief 19% btw.
* Alle gemaakt onkosten door de desbetreffende medewerker(s).
* Een boete met een minimum van 100 euro (zegge honderd euro), exclusief 19% BTW, welke wordt opgelegd middels rechtswegen.
* Rectificatie/naamzuivering kosten van minimaal 5000 euro (zegge vijfduizend euro) en/of een meervoud hiervan, exclusief 19% BTW, welke zal worden bepaald middels rechtswegen.
* Alle eventuele onkosten die nodig waren voor de rechtsbijstand.
* Administratiekosten.
* Incassokosten.

- Over alles wat niet vermeld mocht zijn geworden in deze algemene voorwaarden, maar wel een beslissing vereist van PrijzenSparen, beslist de directie van PrijzenSparen.
- De beslissing van de directie van PrijzenSparen is niet voor beroep hervatbaar.
- Het lid mag een beslissing van de directie van PrijzenSparen aanvechten via rechtswege aan de arrondissementsrechtbank te Groningen in Nederland.

PrijzenSparen is een initiatief van Wy-Bo Ltd..